top of page
הרשמה לצהרון

בית הספר תל חי / חיפה

אילו ימים?

כללי
1. מסגרת הצהרון פעילה בימים: א׳-ה׳, בין השעות: מסיום שעות הלימודים ועד 17:00. 
חשוב לאסוף את הילדים לא יאוחר מהשעה 17:00. עבור כל איחור לאחר 17:00 יגבה תשלום של 50 ש״ח לשעה או לחלק ממנה. 
2. הצהרון פועל בימים בהם מתקיימים לימודים בבית הספר ובמתכונת אחרת בחופשת חנוכה ופסח.


תוכנית ופעילות
1. תוכנית שנתית ולוח חופשות נמצאות באתר. המועדים ניתנים לשינוי בהתאם לשינויים בלוח השנה.
2. במהלך יום הפעילות הילדים יהנו מארוחה חמה ומזינה, ארוחת ארבע ,פעילות מעשירה וזמן חופשי במתקני הצהרון.
3. את שיעורי הבית הילדים מכינים בקבוצות כאשר ישנו איש צוות אשר עוזר בשיעורים. אנו ממליצים לעבור על השיעורים יחד עם הילד בבית.


עדכון צוות הצהרון
1. הורי המשתתף יודיעו מראש ובכתב על הצטרפותו של המשתתף לחוג או למסגרת אחרת בזמן הצהרון ובכל שינוי זמני האיסוף של המשתתף מהמסגרת.
2. באחריות הורי המשתתף להודיע לצוות הצהרון בכתב ובמידית על שינויים במצבו הבריאותי, אלרגיות, רגישויות למזון ודרכי טיפול. בגב כל צ'ק יש לרשום את השם הפרטי והמשפחה של המשתתף וכן את הכיתה בה הוא לומד.
3. באחריות הורי המשתתף להודיע לצוות הצהרון מי מהמורשים לאסוף את הילד מהצהרון.
4. באחריות ההורה להודיע מראש לצוות הצהרון על היעדרות הילד באותו יום.


איסוף המשתתף מיום פעילות בצהרון
1.במידה ושני ההורים רשומים בטופס פרטים אישיים – שניהם מורשים לאסוף את הילדים ללא הודעה מראש.
2.במידה וישנם מורשים קבועים נוספים, חשוב מאוד לרשום את שמם בטופס פרטים אישיים
3.במידה והאיסוף נעשה על ידי אדם לא מוכר – יש ליידע את הרכז/ת בהודעת SMS ביום האיסוף.


תשלומים וזיכויים
1. התשלום עבור ההשתתפות בצהרון יהיה כפוף להוראות עיריית חיפה ואשר מצורפים למסמך זה.
2. התשלום יוסדר מראש עבור השנה כולה.
3. ניתן לבחור אם לשלם באמצעות המחאות / אשראי.
    אשראי - אינו תופס מסגרת, בתוספת 10 ש״ח לחודש (עמלות אשראי)
    המחאות - יש למסור 10 המחאות ביום האיסוף, טרם תחילת השנה (תאריך ישלח בהקדם). זמן פירעון כל המחאה הוא 10 בכל חודש.
4. אי הגעה של המשתתף לצהרון לא מזכה בהחזרים כספיים. באפשרות ההורים לסיים את השתתפותו של הילד בפעילות הצהרון בתנאי שהודיע על כך בכתב 14 ימים קודם לכן. את ההחזר יקבלו ההורים באופן יחסי לאותו חודש והחזר מלא לחודשים העתידיים.
5. לא ניתן להזדכות על ימי חופשה או ימי השתתפות בצהרון פרט לימי מחלה ובהצגת אישור מתאים.
6. לא ניתן להמיר ימי העדרות בימים אחרים.

7. בזמן מגפה או אירוע אחר לא יוחזרו כספים אלא אם יוחלט אחרת על ידי עיריית חיפה או משרד החינוך. 
8. ישנן פעילויות צהרון המגולמות באופן שנתי, ולכן:

א. תלמיד המצטרף לצהרון בחודש אוקטובר, יוסיף לתשלום החודשי הקבוע ----------ש״ח באופן חד פעמי עבור השלמה. 
ב. תלמיד המצטרף לצהרון בחודש נובמבר, יוסיף לתשלום החודשי הקבוע ---------- ש״ח באופן חד פעמי עבור השלמה

ג. תלמיד המצטרף לצהרון בחודש דצמבר,  יוסיף לתשלום החודשי הקבוע ---------- ש״ח באופן חד פעמי עבור השלמה. 
*זכאי להצטרף החל מהיום הראשון של תכנית חנוכה


פרסום
1. הורים אשר אינם מעוניינים בפרסום תמונות ילדיהם יפנו בכתב להנהלת חברותא

bottom of page